KH EÜM elfogadott 2018-06

Együttműködési szerződés   független biztosításközvetítői tevékenység végzésére EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Publish Date

2018-06-14

Post Author

Garand Design

Együttműködési szerződés

 

független biztosításközvetítői

tevékenység

végzésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a

K&H Biztosító Zrt.

Székhelyének címe:      1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Levelezési címe:           Budapest 1851

Adószáma:                   10765920-4-44

Bankszámla:                 10402142-21420472-00000000

továbbiakban, mint Biztosító, másrészről a(z)

 

Székhelyének címe:

Levelezési címe:

Telefonszáma:

Képviseletre jogosult (ügyvezető) neve:

Adószáma:

Bankszámla:

a továbbiakban, mint Alkusz (együttesen: Felek) között, az alulírott napon, az alábbi feltételekkel.

 1. Az együttműködés célja

A Biztosító üzletpolitikájában – saját értékesítési csatornája mellett – fontos szerepet töltenek be a biztosítási alkuszok, mint független biztosításközvetítők. Ennek megfelelően a Biztosító kölcsönösen eredményes üzleti kapcsolatokat kíván kialakítani és fenntartani a biztosítási alkuszokkal.

E célból Felek elhatározzák, hogy együttműködésüket mind a kis-és közepes vállalkozások, mind az lakossági ügyfelek biztosítási igényeinek minél szélesebb körben történő kielégítése érdekében jelen megállapodás keretében szabályozzák.

 

 1. Az alkusz és a biztosító jogállása
 • Jelen megállapodás alkalmazásában a Felek biztosítási, illetve biztosítási alkuszi tevékenységnek a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (továbbiakban: Bit) megfogalmazott tevékenységet tekintik.
 • Az Alkusz és a Biztosító rendelkezik a Magyar Nemzeti Bank működési engedélyével. Az engedély visszavonásáról és korlátozásáról lilletve a szakmai felelősségbiztosítási szerződése megszűnéséről a Felek haladéktalanul tájékoztatni kötelesek egymást.
 • A Biztosító tudomásul veszi, hogy az Alkusz, mint az ügyfél képviselője, mindenkor ügyfelei érdekeit szem előtt tartva jár el és független biztosításközvetítői minőségéből eredően szolgáltatására a mindenfajta befolyástól mentes, objektív piacelemzésen alapuló tanácsadás a jellemző, tevékenységét a Bit. 398. § alapján végzi.
 1. Alkusz jogai és kötelezettségei

 

 • Tájékoztatási kötelezettség
 • Az Alkusz a Magyar Nemzeti Bank által kiadott érvényes működési engedélyt és az alább felsorolt dokumentumokat köteles bemutatni a jelen megállapodás megkötése előtt, illetve fennállása alatt, ha a lenti dokumentumok változnak:
 • Aláírási címpéldány másolata
 • Cégkivonat másolata (amennyiben a Cégbírósági végzés 3 hónapnál régebbi)
 • Bankszámlaszerződés másolata
 • Szakmai felelősségbiztosítási kötvény másolata vagy a Bit. által előírt vagyoni biztosítékot igazoló okirat másolata

A működési engedély, és a cégjegyzésre jogosultak változásáról haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles tájékoztatást nyújtani

 • Az Alkusznak az adataiban (cégnév, cím, ügyvezető ) bekövetkezett változásokat 15 napon belül be kell jelentenie. Ha az Alkusz a címváltozást nem jelenti be, a Biztosító az Alkusz részére szánt küldeményeit az Alkusz utolsó bejelentett címére joghatályosan továbbíthatja. A megállapodás felmondását tartalmazó jognyilatkozatot minden esetben tértivevényesen kell küldeni. Ilyen esetben a címzett ismeretlen, nem kereste, vagy elköltözött jelzéssel visszaérkező küldemények kézbesítettnek tekintendők.
 • Az Alkusz köteles a Biztosítót haladéktalanul tájékoztatni a szerződő féllel kötött megbízási szerződésének megszűnéséről, a szakmai felelősségbiztosítása megszűnéséről, engedélye visszavonásáról vagy korlátozásáról.
 • Alkusz jogai és kötelezettségei

Az ajánlatok és kötvények kezelésének részletes szabályait, az alkusz ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit  jelen megállapodás mindenkor hatályos 1. sz. melléklete tartalmazza.

 • A Biztosító által meghatározott díjszabásokkal rendelkező biztosítások esetében
 • a biztosítási szerződés létrejöttét a Ptk. 6:443-444.§- szabályozza, amely szerint a 15 napos elbírálási határidőt, mely idő alatt a Biztosító az ajánlatot visszautasíthatja – attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik,
 • az Alkusz által kalkulált biztosítási díjat a Biztosító a kockázat-elbírálás során módosíthatja.
 • Az Alkusz nem jelentethet meg, és nem tehet közzé a Biztosítóra vonatkozó hirdetéstsmertetőt a Biztosító előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 • Ügyrend

 

Az Alkusz további jogait és kötelezettségeit, illetve azok részletes teljesítési módját, jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező Ügyrend szabályozza.

Alkusz vállalja, hogy a mindenkor hatályos Ügyrend szerint jár el.

Ügyrendben meghatározott szabályok  jogszabály változása következtében megváltoztathatók. Ebben az esetben a megváltozott ügyrend abban az időpontban lép hatályba, amelyet a jogszabály meghatároz, vagy abban az időpontban, amelyet a Biztosító által e változásról az Alkusznak küldött értesítő megjelöl. Az Alkusznak 30 nap áll rendelkezésére a változások elfogadására, amennyiben az Alkusz ezen időszakon belül nem emel kifogást a módosítást a Biztosító elfogadottnak tekinti.

A Biztosítót rendkívüli körülmények is késztethetik az Ügyrend megváltoztatására. Ebben az esetben a megváltozott szabályok azt követően lépnek érvénybe, hogy a Biztosító az Alkusz számára elérhető módon közzétette azokat. A közzététel az Alkusz által elérhető BiztosNet felületen, illetve e-mail útján történik.

 1. A Biztosító jogai és kötelezettségei

A Biztosító önállóan dönt az ügyfelek által, az Alkusz közvetítésével tett biztosítási ajánlatok elfogadásáról, vagy elutasításáról. Amennyiben a biztosítási ajánlatot elutasítja, úgy az Alkusznak nincs joga kártérítési igényt támasztani a Biztosítóval szemben.

 • Tájékoztatás:

A Biztosító tájékoztatja az Alkuszt:

 • Az adataiban (cégnév, cím, vezérigazgató, ügyvezetők) bekövetkezett változásokról. Ha a Biztosító a címváltozást nem jelenti be, az Alkusz a Biztosító részére szánt küldeményeit a Biztosító utolsó bejelentett levelezési címére joghatályosan továbbíthatja.
 • A vonatkozó közvetett díjazásmértékéről és időbeli hatályáról a Biztosító írásban tájékoztatja az Alkuszt.
 • A Biztosító tárgyhót követően adatot szolgáltat az Alkusz részére
 • a tárgyhóban beérkezett befizetések alapján lekönyvelt díjakról,
 • a szerződések hátralékainak alakulásáról,
 • a tárgyhóban törölt szerződésekről és a megszűnés okáról.

A Biztosító további jogait és kötelezettségeit, illetve azok részletes teljesítési módját, jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező Ügyrend szabályozza.

 • Oktatás, nyomtatványellátás

4.2.1.    Biztosító az Alkusz rendelkezésére bocsátja a tevékenységéhez szükséges szakmai anyagokat (így különösen a biztosítási feltételeket, terméktájékoztatókat és ajánlatokat, a különböző biztosítási termékek díjszabásait, eljárásrendeket), és az Alkusz által kért mindazon egyéb információkat, amelyek nem minősülnek biztosítási, illetve üzleti titoknak. Így pl. a Biztosító belső, az Alkusz biztosításközvetítői tevékenységét is érintő utasításait, az üzletpolitikájáról, a kockázat-elbírálás szempontjairól, az új biztosítási konstrukciókról és az egyes biztosítási termékek változásairól szóló információkat.

 • A Biztosító támogatást ad az Alkusz alkalmazottai és megbízottai módozati képzéséhez.
 • Jelen megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén az Alkusznak haladéktalanul vissza kell szolgáltatnia a Biztosítótól átvett írásos anyagokat és minden nála lévő nyomtatványt. Haladéktalanul tájékoztatnia kell a Biztosítót, hogy a virtuális ajánlatsorszám tartományt meddig használta fel, a virtuális ajánlatszám tartományt harmadik félnek nem adhatja át felhasználásra, azt vissza kell szolgáltatnia a Biztosítónak.

Az Alkusz minden, a Biztosítótól átvett írásos anyag és egyéb nyomtatvány tekintetében pedig köteles tartózkodni ezek további felhasználásától és attól, hogy ezek felhasználásával vagy egyébként magát továbbra is a Biztosítóval szerződéses kapcsolatban álló Alkuszként tüntesse fel.

 

 1. Kapcsolattartás

Az Alkusz tevékenysége során az Ügyrendben meghatározottak szerint tart kapcsolatot a Biztosító meghatározott szervezeti egységével.

 1. A közvetített szerződések díjazása és elszámolása
  • Az Alkusz kijelenti, hogy megbízójával úgy állapodik meg, hogy közvetlen díjazásban tőle nem részesül. A közvetített szerződések Biztosítótól származó, a biztosítási díj meghatározott részét képező közvetett díjazás (jelen szerződésben általános megnevezéssel: közvetett díjazás)elszámolását és mértékét jelen megállapodás 2. és 3. számú melléklete szabályozza.
 • A közvetett díjazás megváltoztatása:

A Biztosító jogosult a közvetett díjazás mértékének megváltoztatására. Ebben az esetben a módosított közvetett díjazás elszámolásának szabályai legkorábban harminc nappal azt követően lépnek hatályba, hogy a Biztosító a változásról az Alkuszt írásban értesítette.

A közvetett díjazás módosítása nem lehet visszamenőleges hatályú. A Felek rögzítik, hogy az Alkusz által kezelt szerződések jövőben esedékessé váló folytatólagos közvetett díjazásának mértéke nem módosítható. ide nem értve azt az esetet, ha a jelen megállapodás megkötését követően beállott körülmény folytán a korábban kötött szerződések alapján a jövőben esedékessé váló folytatólagos közvetett díjazás mértékének változatlanul hagyása a Biztosító lényeges jogos érdekét sértené. Ilyen, a jelen megállapodás megkötését követően beállott körülménynek tekintik a felek különösen, a biztosítási piacot vagy a veszélyközösség egészét érintő olyan jelentős változást, melynek bekövetkezése esetén a korábbi közvetett díjazásmértékek fenntartása a Biztosítótól, a gazdasági ésszerűsség figyelembe vételével többé nem várható el.

 1. A megállapodás hatálya, megszűnése

 

 • Jelen megállapodás határozatlan időtartamra kerül megkötésre.
 • A megállapodás megszűnhet:
 • a két fél kölcsönös írásbeli megállapodásával (közös megegyezés)
 • a két szerződő fél közül bármelyiknek az írásbeli felmondásával (rendes felmondás)
 • a két szerződő fél közül bármelyiknek a rendkívüli felmondásával
 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével
 • az Alkusz vagy a Biztosító felügyeleti engedélyének visszavonásával.
 • Rendes felmondás:

 

Rendes felmondás esetén a felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap. A felmondás a naptári hónap utolsó napjára szól. A felek a felmondást írásban közlik egymással, de indoklási kötelezettség egyiküket sem terheli.

A felmondási idő leteltével az együttműködési megállapodás megszűnik, ezen időpontot követően az Alkusznak a Biztosítóval való kapcsolatára – a felek ezzel ellentétes megállapodása hiányában – a jelen megállapodás rendelkezései, így különösen az elhelyezendő szerződések tekintetében járó közvetett díjazásra vonatkozó szabályai nem alkalmazhatóak. Kivételt képeznek a közvetett díjazás visszaírására, közvetett díjazásra, az Alkusz állománykezelésére vonatkozó szabályok.

 • Rendkívüli felmondás:

 

Azonnali hatályú felmondási jog illeti meg mindkét felet a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a másik fél szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelesség- (szerződés-) szegése esetén amennyiben a megállapodást megszegő fél a megállapodás-ellenes állapotot a másik fél írásbeli figyelmeztetése ellenére nyolc napon belül nem szüntette meg.

A felek szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegésnek tekintik különösen a(z)

 • jelen megállapodásban nevesített eseteket,
 • titokvédelem körében a Bit-ben szabályozott „biztosítási titok”, ill. jelen megállapodásban szabályozott üzleti titok megsértését,
 • ha az Alkusz fiktív, vagy egyéb jogszabályba ütköző szerződést közvetít,
 • ha az Alkusz a jogállására vonatkozó szabályokat megszegi, vagy jogállásáról téves tájékoztatást ad,
 • ha az Alkusz a biztosítónak szándékosan vagy súlyosan gondatlanul kárt okoz a Bit. szerinti tájékoztatási kötelezettség elmulasztásával,
 • ha az Alkusz az ügyfélnek a biztosítási szerződéssel kapcsolatosan szándékosan téves információt nyújt.
 • Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha bármelyik fél fizetésképtelenné válik vagy ellene csőd, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, azzal, hogy a biztosító ellen nincs helye csődeljárásnak.
 • A megállapodás felmondását tartalmazó jognyilatkozatot minden esetben tértivevényesen kell küldeni.
 1. Titokvédelem

 

 • A Biztosító és az Alkusz kötelezettséget vállal arra, hogy a másik félre vonatkozó, a másik fél által bizalmasnak minősített, ennek hiányában pedig a tartalmánál fogva nyilvánvalóan bizalmas üzleti adatot, információt harmadik személy – így különösen saját függő biztosításközvetítő, más biztosító vagy független biztosításközvetítő – részére a Bit kereteit figyelembe véve, nem adja ki.
 • A felek kijelentik, hogy a rájuk vonatkozó etikai kódexek előírásait ismerik és betartják.
 • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az ügyfél érvényes alkuszi megbízásán túlmutató adatszolgáltatási kérelmet az Alkusz felé a Biztosító kizárólag abbban az esetben teljesít, ha ha az Alkusz beszerzi, és a Biztosító rendelkezésére bocsátja az érintett ügyfél írásos, a törvényi előírásoknak megfelelő hozzájáruló nyilatkozatát.
 • A Felek időbeli korlátozás nélkül kötelezettséget vállalnak a feladataik végzése során tudomásukra jutott biztosítási titok védelmére. A Felek tudomásul veszik, hogy a biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha az ügyfél vagy törvényes képviselője a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, vagy azt a Bit. lehetővé teszi.
 1. Korrupció ellenes valamint a pénzmosás és terrorizmus finnanszítozását megelőző, megakadályozó rendelkezések

 

 • A Biztosító – a KBC Csoport szabványainak megfelelően -, saját korrupcióellenes politikával, és a hozzá kapcsolodó belső eljárásokkal rendelkezik.
 • Ezen alapelvek mentén a Biztosító szigorúan tartózkodik a korrupció, a pénzmosás, illetve annak elősegítése, valamint az adócsalás minden formájától, melyek alapelvek betartását a vele szerződéses kapcsolatba lépő, vagy álló partnerétől is elvárja.
 • A Biztosító kiköti a jogát arra vonatkozóan, hogy egyoldalúan felmondja az üzleti kapcsolatot, ha jóhiszeműen feltételezhető, hogy a harmadik fél korrupcióellenes jogszabályokat sértett meg.
 • Összefüggésben a korrupció ellenes irányelvekkel a Biztosító jelen szerződésben kiköti, hogy a szerződött partner részére történő kifizetéseket nem lehet készpénzben teljesíteni, illetve hogy a kifizetést a harmadik fél bejegyzése, vállalati központja, vagy működése szerinti országban kell teljesíteni (nem pedig offshore számlákra).

 

 • A Biztosító a pénzmosás és terrorizmus finnanszírozás megelőzése és megakadályozása érdekében a jogszabályi környezet valamint az EUI direktívák szigorú betartásával, saját pénzmosás és terrorizmus finnanszírozás megelőzésére és megakadályozására szolgáló szabályozó rendszerrel rendelkezik.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a másik Fél a jelen megállapodás vagy a jogszabályok alapján megillető jogát gyakorolhassa, illetve kötelezettségét teljesíthesse. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződésből esetlegesen eredő vitás kérdéseket mindenekelőtt a peres eljárás mellőzésével, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni.

 • A jelen együttműködési megállapodás egyes rendelkezéseinek módosítása, kiegészítése, kizárólag írásban érvényes. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Biztosító által közölt együttműködési megállapodás módosítási javaslatra Alkusz 30 napon belül nem válaszol a módosítás az Alkusz által elfogadottnak tekintendő.
 • Az együttműködési megállapodás 3. számú melléklete, – mely a közvetett díjazási kulcsokra vonatkozik -egyoldalúan abban az esetben módosítható, ha a Biztosító az Alkuszt a módosításról, annak hatályba lépését megelőzően 30 nappal értesítette és csak azokra a biztosítási szerződésekre vonatkozóan, melyek a módosítás hatályba lépése után jöttek létre vagy kerültek az alkusz állományába.
 • Az Alkusz tudomásul veszi, hogy a Biztosító jogosult bármely termék terjesztését bármely időpontban megszüntetni. A jelen megállapodás alkalmazásában a Biztosító valamely terméke terjesztésének megszüntetése alatt a felek azt értik, amikor az adott termék terjesztésével a Biztosító minden csatornán egyidejűleg felhagy. A Biztosító ezen intézkedése az Alkusz irányába az erre vonatkozó írásbeli tájékoztatásától számított 30. napon lép hatályba, kivéve azon biztosítási termékeket, amelyek terjesztése megszüntetését jogszabály vagy hatósági határozat írja elő.

Az élő biztosítási szerződéseket a termék terjesztésének megszüntetése nem érinti, de a Biztosító jogosult az Alkusz által közvetített szerződéseket a  Ptk. szabályai szerint felmondani.

 • A jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek, amelyben foglaltakat a felek magukra nézve ugyancsak kötelezőnek ismernek el.
 • A felek megállapodnak, hogy a kapcsolatukat érintő kérdésekben (működési engedélyek megadása, korlátozása, visszavonása, vezető(k) személyében beállt változások) – a Magyar Nemzeti Bank hivatalos honlapjában – megjelenő határozatokat tekintik mérvadónak.

10.6.  Közös megegyezés és rendes felmondás esetén a Biztosító az állományápolási és állományvédelmi tevékenységhez a technikai feltételeket az Alkusz rendelkezésére bocsátja.

10.7. A jelen együttműködési megállapodásban foglalt rendelkezések kiterjednek a Biztosító és az Alkusz valamennyi kapcsolattartásra jogosult egységére, valamint az Alkusz által a jelen megállapodás alapján az ügyfelek részére értékesített és a Biztosító által művelt valamennyi biztosítási termékre.

 • A Felek megállapodnak abban, hogy a Biztosító a jelen együttműködési szerződés mellékleteit érintő módósításairól az Alkuszt, a számára elérhető online felületen (BiztosNet), illetve ezzel együtt e-mail formájában is értesíti.
 • A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. törvénye) , valamint a Bit rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 • Ezen szerződés létrejöttével hatályát vesztik a Biztosító, illetve annak jogelődei és Alkusz között korábban létrejött együttműködési megállapodások és azok mellékletei és kiegészítő megállapodásai.

Budapest,

.………………………………………                           ……………………………………..

Biztosító                                                                Alkusz

Mellékletek:

 • sz: Ügyrend
 • sz: Közvetett díjazás
 • sz: Közvetett díjazási kulcsok
 • sz. Üzleti nyomtatványok kezelése
 • sz. Állománykezelés

1.     számú melléklet

Ügyrend

 1. Ajánlatok
 • Az Alkusz jogai és kötelezettségei:
 • Az együttműködés keretében az Alkusz vállalja, hogy a megbízója biztosítási igényeit szakszerűen megfogalmazva írásban továbbítja a Biztosítóhoz. Az Alkusz megbízója nevében a Biztosítótól kérhet:
 • előzetes díjajánlatot, vagy
 • végleges díjajánlatot.

Az Alkusz megbízója nevében ajánlatot tehet a biztosítási szerződés megkötésére a Biztosítónak.

A független biztosításközvetítő a megbízója/az ügyfél nevében tett biztosítási ajánlatot annak keltezésétől számított 5 napon belül továbbítani köteles a Biztosító felé. Halasztott kockázatviselési kezdetű biztosítási ajánlat esetén megengedett az ajánlat 5 munkanapon túli továbbítása abban az esetben, ha az ajánlat, az ajánlaton kockázatviselés kezdeteként megjelölt időpont előtt 15 nappal a Biztosítóhoz beérkezik.

 • Az Alkusz a Biztosítótól díjajánlatot csak írásban és elektronikusan kérhet, ill. ajánlatot is csak így tehet.

A díjajánlat kérés történhet a Biztosító által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, illetőleg az Alkusz saját díjajánlat kérő lapján. Az Alkusz saját díjajánlat kérő lapját elektronikus levélben (e-mail) is eljuttathatja a Biztosítóhoz.

 • Az ajánlati dokumentációnak tartalmaznia kell a kockázat elbírálásához, vállalásához, a biztosítási díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat, valamint mindazon dokumentumokat, amelyeket a Biztosító mindenkor érvényes eljárási rendjei tartalmaznak. Amennyiben az ajánlat nem vagy csak részben tartalmazza ezen adatokat, úgy a Biztosító felszólítja az Alkuszt a hiányzó adatok pótlására.
 • Amennyiben pótlólagos adatkérés válik szükségessé, az Alkusznak – tekintettel a kockázat-elbírálás Ptk. által szabályozott időtartamára – el kell végeznie az adatok pótlását, és írásban közölnie kell azokat a Biztosítóval.
 • Az Alkusz vállalja, hogy a Biztosító által elkészített / a Biztosítóval egyeztetett, a Bit. szerinti – a biztosítási szerződésre vonatkozó – írásbeli tájékoztatást a megbízója számára átadja és az átvételt bizonyító – a megbízó által aláírt – nyilatkozatot a Biztosítónak eljuttatja.
 • Az Alkusz – eltérő megállapodás hiányában – a Biztosító kijelölt egységéhez köteles benyújtani az ajánlatokat, valamint minden az ajánlatokkal, szerződésekkel kapcsolatos dokumentumot.
 • Az Alkusz a Biztosító kérésre az általa adott előzetes vagy végleges díjajánlat megbízója általi elfogadásáról vagy elutasításáról a Biztosítót értesíti, az elutasítás okáról az üzleti titoktartás megsértése nélkül információt nyújt.
 • A Biztosító által az Alkusz részére ismertetett díjszabással rendelkező biztosítási termékek esetében az Alkusz önállóan is kalkulálhatja és ajánlhatja ki megbízójának a Biztosító által várhatóan felszámításra kerülő biztosítási díjat, az adott időszakra érvényben lévő feltételek, a módozati előírásoknak megfelelő kockázat-elbírálási szempontok és a díjszabás ismeretében. Az Alkusz a díjszabásban foglaltaktól, valamint a Biztosító által kiadott módozati előírásoktól nem térhet el, ilyen igény esetében a Biztosítótól kell díjajánlatot kérnie.
 • Az Alkusz fedezeti igazolást nem adhat ki.
 • A Biztosító jogai és kötelezettségei:
 • Az együttműködés keretében a Biztosító vállalja, hogy az 1.1. pontban megfogalmazottak szerinti díjajánlat-kérés esetén, 5 napon belül a kockázat vállalásának feltételeit és díját tartalmazó szakszerű írásbeli díjajánlatot vagy díjtájékoztatót ad, vagy amennyiben a díjajánlat-kérésben részletezett kockázatokat a Biztosító bármilyen okból nem vállalja vagy vállalhatja, úgy írásos elutasítást küld.

A Biztosító, az általa adott írásbeli ajánlat esetén, az ügyfél elfogadó nyilatkozatának birtokában biztosítási fedezetet nyújt az elfogadott feltételeknek megfelelően.

A Biztosító által kiadott írásos díjajánlat minden esetben a jelen megállapodás 3. számú mellékletében részletezett közvetett díjazást tartalmaz, kivéve azt az esetet, amikor a Biztosító ajánlatában erre vonatkozóan más közvetett díjazást ajánl.

 • A Biztosító kockázat-elbírálásra rendelkezésre álló időtartama akkor kezdődik, amikor az ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik, függetlenül attól, hogy az alkusz az ügyfelétől mikor vette át..
 • Több érvényes megbízás és díjajánlat-kérés esetén a Biztosító kiadhat több díjajánlatot, de a kockázat elbírálásánál a Biztosító kizárólag az adott díjajánlat-kérésben és a csatolt kockázatfelmérésben megfogalmazottakat veszi figyelembe. A Biztosítónak jogában áll ugyanakkor bármely ajánlatkérést indoklás nélkül elutasítani.
 • A Biztosító által kiadott díjajánlat nem minősül biztosítási ajánlatnak, ezért elfogadása nem jelenti automatikusan a kockázat vállalását és a szerződés létrejöttét, nem eredményezi a Biztosító kockázatviselését.

.

 1. Az ajánlatokkal és az ajánlatok elektronikus adatainak kezelésével kapcsolatos rendelkezések
 • Az ügyfél azonosítása az Alkusz felelőssége, ezért a megbízói jogosultság vizsgálatáért is ő vállalja a felelősséget. A pénzmosás megelőzése és megakadályozása érdekében az Alkusz – a törvényi kötelezettségének megfelelően – az ügyfél azonosítása során rögzített adatokat legkésőbb az ajánlat továbbításával egyidejűleg átadja a Biztosítónak.
 • Papír alapú alkuszi megbízás esetén
 • Papír alapú alkuszi megbízás esetén az Alkusz legkésőbb a megbízója képviseletében az Alkusz által aláírt díjajánlat-kéréssel vagy ajánlattétellel, az ajánlat és egyéb, az eljárásrendnek megfelelő dokumentumok megküldésével egyidejűleg köteles a megbízója által, részére kiállított és aláírt megbízását a Biztosítónak bemutatni. Amennyiben az Alkusz nem tesz ennek eleget, úgy a Biztosító jogosult az ajánlatot elutasítani, kivétel a jogszabályoknak megfelelően megkötött, az Ügyfél által aláírt kötelező felelősségbiztosítás ajánlata.

 

 • Papír alapú alkuszi megbízás elektronikus feltöltése esetén
 • Amennyiben az alábbiakban meghatározott kötelezettségek mindkét fél részéről maradéktalanul teljesítésre kerülnek és a technikai feltételek lehetővé teszik az Alkusz jogosult az ajánlatot webservice-n keresztül, elektronikusan (adatimporttal) továbbítani a Biztosító részére.
 • Az együttműködés keretében az Alkusz vállalja, hogy:
 1. a Biztosító által üzemeltetett webservice-n keresztül minden egyes ajánlathoz (ajánlatszámonként) megküldi az Alkusz által rögzített valamennyi adatot és az Alkusz képviseletére jogosult személy(ek) cégszerű aláírásának elektronikus képét a hatályos jogszabályoknak megfelelően..
 2. kizárólag az 2.3.2. a) pontban meghatározott adatok alapján, a Biztosító által előállított és az Alkusz részére a webservice-n keresztül megküldött K&H standard ajánlati képet nyomtatja, illetve adja át (továbbítja) a szerződőnek.
 3. az elektronikus úton beküldött ajánlatok esetében az Alkusz elektronikus úton nyilatkozik arról, hogy megbízási szerződéssel rendelkezik, és a megbízási szerződés mire terjed ki. Az Alkusz köteles az alkuszi megbízást megőrizni és azt a Biztosító kérésére a Biztosítónak a rendelkezésére bocsátani
 4. Amennyiben az Alkusz az alkuszi megbízást elektronikus úton továbbítja a biztosító részére, akkor az elektronikus módon készült másolati példánynak meg kell felelnie az elektronikus másolatok készítésére vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak.
 5. Amennyiben bármilyen okból adódóan (a webservice bármilyen hibát jelez vagy nem működik) az ajánlat elektronikus adatait adatimporttal nem tudja átadni a Biztosítónak, a saját tarifáló program által előállított ajánlatot nyomtatja, illetve adja át a szerződőnek. Az így készült, a szerződő vagy az Alkusz által aláírt ajánlatot és az ahhoz tartozó valamennyi dokumentációt (különös tekintettel a szerződő által aláírt alkuszi megbízásra) az ajánlat keltét követő 5 naptári napon belül a Biztosító részére papíron személyesen vagy postai úton i vagy az elektronikus másolatok készítésére vonatkozó hatályos jogszabályok előírásáinak megfelelően elektronikus levében (cím: expedialo@khab.hu ) megküldi. Ezzel egyidejűleg haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül e-mailen felveszi a kapcsolatot a Biztosítóval. (ertekesitesihelpdesk@khab.hujavorszky@kh.hu)
  • Az együttműködés keretében a Biztosító vállalja, hogy:
 6. a hozzá elektronikusan (adatimporttal) érkezett valamennyi adat (beleértve az Alkusz cégszerű aláírásának képét) alapján a K&H standard ajánlatot előállítja és – közvetlenül az adatimport fogadását követően – az Alkusz részére webservice-n keresztül, elektronikusan, pdf file-ban megküldi.
 7. amennyiben a webservice működésével kapcsolatban technikai hiba merülne fel, erről a zBiztosNet online felületen, továbbá elektronikus üzenetet küld közvetlenül az Alkusz e-mail címére.
  • Elektronikus úton adott alkuszi megbízás esetén

2.4.1.    Amennyiben a technikai feltételek rendelkezésre állnak az ügyfél alkuszi megbízását az Alkusz által kialakított vagy használt informatikai alkalmazás keretében – elektronikus úton – is adhat, amelyet az Alkusz fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum formájában fogad el, küld meg az ügyfél elektronikus postafiókjába, valamint ment el egyidejűleg és tárol az ügyfél rendelkezésére bocsátott szabad tárhelyen, mint tartós adathordozón (továbbiakban: Elektronikus Megbízás).

2.4.2.    Az Elektronikus Megbízás az Alkusz számára a korábbi – papíralapú és az ügyfelek által fizikailag is aláírt – alkuszi megbízásokkal egyenértékű képviseleti jogosultságot biztosít az Alkusz részére – a megbízás tartalmának függvényében. Az Elektronikus Megbízás alapján a szerződés úgy jön létre, hogy az Elektronikus Megbízás létrejöttét követően az ügyfél megbízásából eljáró Alkusz az elektronikus szerződéskötési felületein felvett ajánlatot a Biztosító web service-én keresztül a Biztosító részére továbbítja (a továbbiakban: Elektronikus Ajánlat), mely ezt követően a Biztosító informatikai rendszerében feldolgozásra és kötvényesítésre kerül.

2.4.3.    Az Alkusznak Elektronikus Megbízást a megbízásban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kell előállítania és megőrizni, amit a Biztosító kérésére a Biztosítónak haladéktalanul a rendelkezésére kell bocsátania.

 1. Az alkuszi megbízási dokumentumok kezelése

Az Alkusz az általa előállított ajánlathoz tartozó alkuszi megbízást köteles megőrizni és kérésre azt a Biztosítónak  haladéktalanul rendelkezésre bocsátani.

 

 1. Kötvényesítés

A biztosítási kötvényt minden esetben a Biztosító állítja ki és/vagy írja alá.

 1. Számlázás és díjbeszedés
 • Az Alkusz a biztosítási díjak számlázására és beszedésére külön megállapodás hiányában nem jogosult.
 • A Biztosító a biztosítási díjat és a biztosítási szerződéssel összefüggő egyéb fizetési kötelezettségek összegét közvetlenül a Szerződőtől szedi be.
 1. Károk kezelése (kárbejelentés, károk rendezése)

A biztosítási esemény bekövetkezésekor, előzetes írásbeli meghatalmazás alapján az Alkusz szakszerű segítséget ad Megbízóinak a biztosítási szerződésben foglalt jogaik érvényesítéséhez, és az abból adódó kötelezettségeik teljesítéséhez. A Biztosítónál folyó kárrendezés során megbízás alapján a szükséges módon képviseli Megbízói érdekeit, közreműködik igényeik érvényesítésében.

 1. Közös állományvédelmi tevékenység
 1. Az Alkusz és a Biztosító – a biztosítási szerződés megszűnéséig, ill. bármely fél (megbízó vagy a Biztosító) által történő felmondásának napjáig – közös és kölcsönös állományvédelmi tevékenységet folytatnak, melynek során
 • Az Alkusz
 • mind a Biztosítóval, mind pedig a szerződővel folyamatos kapcsolatot tart fenn,
 • gondoskodik a biztosítási igények, illetve a biztosítási kínálat esetleges időközi változása esetén, mind a Biztosító, mind a szerződő tájékoztatásáról
 • a biztosítási szerződés megfelelő módosítását kezdeményezi,
 • a hátralékos biztosítási díjak befizetése érdekében intervenciós tevékenységet folytat ügyfelénél (telefon, e-mail, sms).
 • A Biztosító
 • az Alkusz által megkötött, vagy kezelt és a Biztosító által állományba vett biztosítási szerződésekről rendszeres időközönként online felületén keresztül (BiztosNeten) intervenciós listát bocsát az Alkusz rendelkezésére.
 • Az Alkusz közvetett díjazás jogosultsága szempontjából az állományvédelmi tevékenység akkor tekinthető eredményesnek, ha az előírt biztosítási díj (vagy díjhátralék) a Biztosítóhoz befolyt és az adott hatályos szerződésre könyvelődött.

 

 1. Nyilvántartás

Az Alkusz köteles nyilvántartást vezetni a Biztosító részére közvetített biztosítási szerződésekről. A Biztosító köteles az Alkusz részére (a technikai lehetőségek függvényében) hozzáférést és betekintést biztosítani az Alkusz által kezelt biztosítási szerződésekről szóló nyilvántartásához, amennyiben az Ügyfél az Alkusz megbízását időközben nem vonta vissza.

 1. Kapcsolattartás

 

Az Alkusz által bejelentett károk esetében a Biztosító az Alkuszon keresztül tartja a kapcsolatot annak megbízójával, feltéve, hogy az Alkusz és a megbízója közötti szerződés ezt tartalmazza, vagy az Alkusz erre irányuló meghatalmazással rendelkezik.

Az Alkusz az ilyen tartalmú megbízást vagy meghatalmazást minden egyes esetben csatolni köteles a kárbejelentéshez.

Az Alkusz tevékenysége során a Biztosító alábbi szervezeti egységével/egységeivel tartja a kapcsolatot :

 

Az alkuszi együttműködést érintő kérdések esetén

K&H Biztosító Zrt.

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Levelezési cím: 1851 Budapest

Telefon: +36 (1) 461 5200

Fax: +36 (1) 461 5355

Vállalati és lakossági ügyfelek ajánlatkérései

 

ajanlatkeres@khab.hu

 

Közvetített szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés

Értékesítési HELPDESK

Telefon : +36 (1) 468-8188

e-mail : ertekesitesihelpdesk@khab.hu

 

Informatikai segítségnyújtás

Informatikai HELPDESK

Telefon : +36(1) 465-4500

e-mail: helpdesk@kh.hu

Közvetett díjazással, együttműködési megállapodással és szerződésadminisztrációval kapcsolatos ügyintézés

salesadmin_biztosito@kh.hu

 

 

 

 1. számú melléklet

 

Közvetett díjazás

 

 1. Értelmező rendelkezések

 

Jelen megállapodás alkalmazásában:

Alkuszi állomány:

Az Alkusz által közvetített és a Biztosító szerződés nyilvántartásában ekként rögzített biztosítási szerződések összessége.

Szerződő

Aki a biztosítási szerződéssel kapcsolatban érvényes nyilatkozatokat tehet és a biztosítási díj fizetésére kötelezett. Vagyonbiztosítási szerződés esetében, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt vagy aki azt ilyen személy javára köti.

Befolyt díj

A biztosítási szerződésre befizetett, azonosított és lekönyvelt díj

Befolyt részdíj

A biztosítási szerződésre nem a díjfizetési ütemezésnek megfelelő díjelőírás szerinti díj folyt be, hanem annak csak egy része.

Részdíjra kifizetett közvetett díjazás:

A közvetett díjazás kifizetése a befolyt részdíj arányában történik, azaz ahogy aránylik a részdíj az adott részdíjjal fedezett díjelőírás összegéhez (pl. a díj 50%-ának befizetésekor a közvetett díjazás is 50%-ban kerül kifizetésre.)

Közvetett díj esedékessége

A közvetett díjazás akkor válik esedékessé, amikor a díj befolyt (lásd befolyt díj).

Közvetett díj elszámolása

Az Alkuszi közvetett díjazás elszámolása havonta történik. Az elszámolt közvetett díjazás alapja az előző elszámolás óta esedékessé vált közvetett díjazások és közvetett díjazás levonások egyenlege, melyet egyéb rendkívüli tételek (pl. előlegek elszámolása stb.) módosítanak.

Pénzügyi bizonylat

A 2000. évi C. tv. (Számviteli törvény) 166.§ és 167.§-ban meghatározott feltételeknek eleget tevő nyomtatott dokumentum.

 • Az Alkusz közvetett díjazásra jogosult a közvetítésével létrejött új biztosítási szerződések, valamint a korábban létrejött – akár az alkusz, akár más közvetítő közreműködésével létrejött – biztosítási szerződések díjnövekedéssel járó vagy új módozatra történő átdolgozása ill. fenntartása érdekében kifejtett eredményes állományvédelmi tevékenysége után. GFB termék esetén a közvetett díjazásalap a baleseti adó összegét nem tartalmazza.

Az Alkuszt a közvetett díjazás alapjának és az általa közvetített biztosítási szerződésekre vonatkozó, a 3. számú mellékletben részletezett közvetett díjazástábla szerint meghatározott százalékos közvetett díjazáskulcsnak a szorzata illeti meg, ettől a felek közös megegyezés alapján jogosultak eltérni.

 1. Alkalmazható közvetett díjazástípusok
 • Szerzési közvetett díjazás, Biztosításkötéshez kapcsolódó díjazás:

A Biztosító a biztosítási szerződés megkötésében vagy díjnövekedéssel járó átdolgozásában való közreműködésért szerzési közvetett díjazásot fizet. A szerzési közvetett díjazás számfejtésének alapja a befolyt biztosítási díj. A szerzési közvetett díjazás mértékét a hatályos együttműködési szerződés tartalmazza.

 • Fenntartási (speratív) közvetett díjazás, Állományvédelemhez kapcsolódó díjazás

A kötvény első megújítását követően leszámlázott, befolyt, azonosított és lekönyvelt biztosítási díjak után fenntartási közvetett díjazás illeti meg a biztosításközvetítőt. Mértéke a mindenkori szerzési közvetett díjazás mértékével azonos.

 • Amennyiben a felek az ügyrendi megállapodásban eltérően nem állapodnak meg, az Alkusz állományában lévő valamennyi biztosítási szerződés fenntartási közvetett díjazása jelen megállapodás megszűnése után mindaddig megilleti az Alkuszt, amíg az ügyféltől kapott megbízása érvényben van, az esedékes biztosítási díj befolyik a Biztosítóhoz, továbbá amíg az Alkusz tevékenységi engedéllyel rendelkezik,. Amennyiben e feltételek közül bármelyik nem teljesül, az Alkusz közvetett díjazás jogosultsága megszűnik. A fenntartási közvetett díjazás számfejtésének alapja a befolyt biztosítási díj. Kivételt jelent ez alól a jelen megállapodás biztosító általi rendkívüli felmondással történő megszüntetése, ez esetben a fenntartási közvetett díjazás a továbbiakban nem illeti meg az Alkuszt.
 • Az Alkusz által kezelt állományba azon biztosítási szerződések tartoznak, amelyeket az Alkusz közreműködésével kötöttek meg, illetve amelyeket az Alkusz megbízója korábban nem az Alkusz közreműködésével kötött meg a Biztosítóval, azonban az adott szerződéshez kapcsolódó állományvédelmi tevékenységet erre irányuló ügyfél megbízás alapján az Alkusz látja el és a biztosítási állomány a Biztosító nyilvántartási rendszerében az alkusz nevére átírásra került. Szerződések a közvetítők közötti átvezetésének szabályait az 5-ös számú melléklet tartalmazza.
 • Egyedi közvetett díjazás kivételes esetekben alkalmazható:
 • speciális üzletek (pl.: egyedi – kombinált kockázatok),
 • egyedi szerződések,
 • stratégiai szempontból fontos üzlet megszerzésekor.

Az Alkusz közreműködésével megkötött egyedi biztosítási szerződések esetében a közvetett díjazásjogosultság és annak mértéke a felek közös megállapodása alapján biztosítási szerződésenként esetileg kerül megállapításra.

 • Közvetett díjazásmentes üzletek
 • felek közös megállapodása alapján megkötött biztosítási szerződések
 • GFB fedezetlenségi díj, GFB baleseti adó befizetése után közvetett díjazás nem kerül kifizetésre.
 • Az Alkuszt megillető díjazás, függetlenül attól, hogy az alapjául szolgáló biztosítási díjat az Alkusz megbízója milyen pénznemben köteles megfizetni, forintban jár.
 • Az Alkusz közreműködésével megkötött egyedi biztosítási szerződések esetében a közvetett díjazásjogosultság és annak mértéke a felek közös megállapodása alapján biztosítási szerződésenként esetileg kerül megállapításra.
 1. Közvetett díjazási jegyzék, közvetett díjazás számla

A Biztosító online felületén keresztül minden hónap 15-ig az Alkusz rendelkezésére bocsátja a számlázható közvetett díjazás összeget. A Biztosító részletes közvetett díjazás analitikát szolgáltat az Alkusz részére.

 • a havonta számlázható közvetett díjazás elérése: Támogatás/egyéb listák/havi közvetett díjazás
 • a számlázható közvetett díjazás részét képező nem-élet analitika elérése: Támogatás/nem élet listák/kötvénysoros közvetett díjazás lista
 • A közvetett díjazás elszámolásával kapcsolatos reklamációk, panaszok az értékesítési adminisztráció részére küldendőek az alábbi e-mail címre: salesadmin_biztosito@kh.hu
 • A szerződés-nyilvántartó rendszerek csak a már kibocsátott szerződésekre befizetett, azonosított, illetve a hónap lezárása előtt beérkezett és lekönyvelt biztosítási díjak után jegyeznek elő közvetett díjazásot. Részdíj befizetésre arányosított közvetett díjazás kerül kifizetésre, függő befizetésre közvetett díjazás továbbra sem kerül előjegyzésre.
 • Amennyiben az Alkusz részére olyan közvetett díjazásot fizettek ki, amely az Alkuszt egyébként nem illette volna meg, úgy a Biztosító az Alkusz erről történt értesítése mellett jogosult az Alkuszt mindenkor megillető közvetett díjazás összegébe beszámítani a jogosulatlanul felvett közvetett díjazás összegét. Az Alkusz a visszaírt közvetett díjazás összegét köteles önálló tételként szerepeltetni a pénzügyi bizonylaton.
 • Amennyiben a Biztosító által jogosan visszakövetelt közvetett díjazásot az Alkusz részére járó közvetett díjazásból két egymást követő hónapban nem lehet levonni, az Alkusz a közvetett díjazás visszafizetésére történt felszólítást követően köteles tartozását – vonatkozó pénzügyi bizonylat ellenében – a Biztosító részére a bizonylat kézhezvételétől számított 5 napon belül megfizetni. A Biztosító a közvetett díjazás visszafizetésének alapjául szolgáló körülmények ismertté válását követően 1 éven belül jogosult az igényét érvényesíteni.
 • Az Alkusz a számlázható közvetett díjazás összegről pénzügyi bizonylatot állít ki, és postafordultával elküldi a Biztosító részére.
 • A Biztosító az Alkusz pénzügyi bizonylatának beérkezését követő 5 napon belül a közvetett díjazásot egy összegben átutalja az Alkusz részére.
 • A jelen szerződésből eredő jogok és követelések elévülési ideje 1 év.

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

 

Nem-élet szerzési és fenntartási közvetett díjazáskulcsai

 

Biztosítási termékek Közvetett díjazási kulcs a díj %-ában
Lakás biztosítások
Társasház biztosítások
Vállalkozói vagyonbiztosítások
Vállalkozói felelősségbiztosítások
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Casco biztosítások
Csoportos élet- és balesetbiztosítás

A szerződési záradékok közvetett díjazáskulcsai megegyeznek az alapbiztosítások közvetett díjazáskulcsaival.

szerzési közvetett díjazás kifizetése – a kötvényesített új szerződésekre a tárgyhónapban beérkezett első díjrészlet lekönyvelése után – a tárgyhónapot követő hónap 15.-ig történik.

fenntartási közvetett díjazás kifizetése a tárgyhónapban befolyt biztosítási díjak alapján a tárgyhónapot követő hónap 15.-ig történik.

Egyéb, a jelen kiegészítő megállapodásban nem említett kérdésekben az Együttműködési  megállapodásban foglaltak és a mindenkori mellékletet képző szabályzatok érvényesek.

 

 

 1. számú melléklet

 

Virtuális ajánlatszám  és nyomtatvány kezelési folyamatok

 1. Független biztosításközvetítők papír alapú nyomtatvány kezelési folyamata

A megrendelt, a nyomda által legyártott nyomtatványokat a nyomda szállítja ki a közvetítőkhöz. A biztosítótól vagy a biztosító által az átadásra megbízott személytől átvett nyomtatványok, a biztosító tulajdonát képezik.

 1. Független biztosításközvetítők virtuális ajánlatszám kezelési folyamata

GFB virtuális  ajánlatszám tartomány (szoros elszámolásra kötelezett)

A független biztosításközvetítő e-mail üzenetben, (salesadmin_biztosito@kh.hu) vagy a számukra készített megrendelő lapon elektronikus úton a fenti e-mail címre küldve benyújtja GFB ajánlaszám tartomány igényét a Biztosítóhoz.

A Biztosító az igényléstől számított 5 munkanapon belül virtuális ajánlatszám tartományt ad ki GFB szerződéskötéshez a független biztosításközvetítők részére válasz e-mail üzenetként továbbítva a kiadott sorszám tartományt. A közvetítő kizárólag a részére kiadott tartományból használhat fel ajánlatszámot.

A kiosztott virtuális ajánlatszám felhasználása

A független biztosításközvetítő köteles a részére átadott számtartományt nyilvántartásba venni. Az általa használt számítógépes alkalmazással (kötőalkalmazás) kinyomtatja, vagy elektronikus úton továbbítja ügyfelének az ajánlatot. Az így kibocsátott ajánlatokon a kiadott virtuális ajánlatszám tartományból felhasznált számoknak a kibocsátás időpontja szerint folyamatosan kell követniük egymást. Az ajánlat Biztosítóba történő beküldését az „Együttműködési szerződés független biztosításközvetítői tevékenység végzésére” című dokumentum szabályozza.

A kiosztott virtuális ajánlatszám nyilvántartása

A független biztosításközvetítők kötelesek az általuk átvett és felhasználás alatt lévő virtuális ajánlatszámokat nyilvántartani. A nyilvántartásuknak tartalmaznia kell az aktuális felhasználtsági státuszt. A közvetítő a biztosító felhívására a nyilvántartást köteles a biztosítónak átadni.

Rontott (sztornózott) virtuális ajánlatszámok (ajánlatok)

A független biztosításközvetítők által elrontott, virtuális ajánlatszámmal kiállított ajánlatokat a közvetítőnek ki kell nyomtatnia, a nyomtatott ajánlaton a „rontott” vagy a „sztornó” kifejezést és a sztornó dátumát (év, hónap, nap) fel kell tüntetnie, majd pdf formátumba szkennelve azt a biztosító gfb_storno@kh.hu e-mail címére, a sztornózás napján el kell küldenie. A pdf file neve és az e-mail tárgy mező tartalma a rontott (sztornózott) ajánlatszám.  Az e-mailben a sztornó okát köteles a közvetítő indokolni.

Papíron a sztornózott példányt nem kell a biztosító részére elküldeni, ugyanakkor azt a közvetítő megőrizni köteles.

A rontott (sztornózott) ajánlatokat a biztosító szerződésadminisztrációs munkatársa az AS400 rendszerben a közvetítőhöz rendelt, és számára kiosztásra került virtuális ajánlatyszám tartományból kivezeti sztornó miatt.

 

 

 1. számú melléklet

 

 

Állománykezelés

A Bit. titokvédelmi szabályainak eleget téve, a biztosító és a biztosításközvetítő a személyes adatokat a biztosítási-, illetve az alkuszi megbízási jogviszony fennállásának ideje, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban általa vagy vele szemben igény érvényesíthető.

A biztosító és a biztosításközvetítő köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap

 1. Közvetítőváltás folyamata
  • Fogalom:

Állományörökítés: Adott kötvényhez hozzárendelt közvetítő (függő vagy független biztosításközvetítő) módosítása a 2.3-as pontban meghatározott és rendelkezésre álló dokumentumok alapján.

Állomány átruházás: Két alkusz között létrejött megállapodás alapján a biztosításközvetítésre irányuló megbízási szerződései állományának – a megbízási szerződésekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel együtt, a megbízási szerződésekhez kötődő biztosítási szerződések feltételeinek változatlanul hagyása mellett – részben vagy egészben történő átruházása a Bit. 406/A § előírásainak megfelelően.

 

 1. Állományörökítés folyamata
  • Nem engedélyezett örökítések
 • Ügyfél nem valóságos adatokat tartalmazó kérelme alapján,
 • Ügyfél írásbeli kérelme alapján, amennyiben alkuszról kéri örökíteni a szerződését, és nem mellékeli a megbízás visszavonását tartalmazó kérelem másolatát, vagy az értesítési nyilatkozatot,
 • az új közvetítő egyoldalú, indokolatlan kérelme alapján,
 • Új közvetítőre való kérelemnél, amennyiben az örökítendő (érintett) biztosítás az új közvetítő saját nevére szóló, vagy közeli rokonaira kötött biztosítás,
 • Helyi képviselő illetve bankfiók állományába tartozó szerződést nem örökítjük az Ügyfél írásbeli kérelme alapján sem, ha az ügy egyéb körülményei joggal való visszaélésére utalnak.
  • Bejelentés időbelisége

Adott szerződésen a közvetett díjazásra való jogosultság váltás legkésőbb az adott biztosítási szerződés évfordulóját megelőző 45. napig kezdeményezhető. Ennek feltétele, hogy a közvetítő váltást alátámasztó hiánytalan, teljes dokumentáció a szerződés évfordulója előtt minimum 45 nappal érkezzen be az Értékesítés adminisztrációra. A 45 napos határidőt az utolsó dokumentum beérkezésétől számítjuk. Amennyiben a dokumentumok bizonyíthatóan nem érkeznek be évforduló előtt 45 nappal, a módosítás a következő évfordulótól végezhető el.

 • Kötvényhez hozzárendelt közvetítő változtatásának lehetőségeit az alábbi táblázat tartalmazza:
Régi (átadó) Közvetítő Új (átvevő) Közvetítő Alapja Hatálya
Alkusz Alkusz ·      Új alkuszi megbízási szerződés

(csatolni kell az alkuszi megbízási szerződés visszavonásáról szóló dokumentum másolatát is)

Évfordulóval
Alkusz Többes ügynök ·      Ügyfél írásbeli kérelme

(csatolni kell az alkuszi megbízási szerződés visszavonásáról szóló dokumentum másolatát is)

Évfordulóval
Többes ügynök Alkusz ·      Alkuszi megbízási szerződés Évfordulóval
K&H Biztosító Zrt. saját csatornái (ügynök, DS, Központ állomány) Alkusz ·      Alkuszi megbízási szerződés, és a szerződő írásbeli kérése a kötvény örökítésére vonatkozóan, melyet természetes személy esetén a szerződővel egyidejűleg  2 tanú is aláírt, jogi személy esetén pedig aláírási címpéldány kerül bemutatásra Évfordulóval
Bank Alkusz ·      Alkuszi megbízási szerződés, és a szerződő írásbeli kérése a kötvény örökítésére vonatkozóan, melyet természetes személy esetén a szerződővel egyidejűleg  2 tanú is aláírt, jogi személy esetén pedig aláírási címpéldány kerül bemutatásra Évfordulóval
 • Egyéb
  • Közvetítő módosítására jogosult

A K&H Biztosító Zrt. tulajdonában lévő biztosítási szerződések kezelő ügynökének módosítására csak és kizárólag az Értékesítési adminisztráció munkatársai jogosultak, így minden dokumentációt ezen osztály részére szükséges megküldeni.

 • Tájékoztató levelek

A sikeres közvetítő módosításról sem az ügyfélnek, sem az átadó (régi) közvetítőnek írásbeli tájékoztató levél nem kerül kiküldésre.

 • Ügyfél írásbeli kérelmének minimum tartalmi követelményei
 • Ügyfél neve
 • Ügyfél címe
 • Ügyfél születési helye, időpontja
 • Örökítendő biztosítási szerződés kötvényszáma
 • Örökítendő biztosítási szerződés típusa
 • Közvetítői módosítás kért dátuma
 • Új biztosításközvetítő neve
 • Új biztosításközvetítő 5 számjegyű azonosító kódja
 • Ügyfél eredeti aláírása,
 • Keltezés
 • A dokumentumot két tanú aláírása mellett fogadjuk el.

Kizárólag olyan terméket lehet átörökíteni egyik közvetítőről a másik közvetítőre, amely értékesítésére hatályos együttműködési megállapodása van a közvetítőnek. A szerződések díjrendezettségét az örökítés előtt nem kell vizsgálni.

 1. Állomány átruházással kapcsolatos követelmények

 

 • Az állomány átruházás időbelisége

 

Az állomány átruházást a két fél között létrejött megállapodásban megfogalmazott időpontra (átadás-átvétel napjára) hajtra végre a Biztosító.

 • Az állomány átruházás bejelentése

Az átruházó Alkusz az átruházási szándékát köteles a Biztosítónak bejelenteni legkésőbb az átadás-átvétel napját 14 nappal megelőzően annak érdekében, hogy az átruházás technikai végrehajtása időben megtörténhessen.

 • A bejelentés tartalmazza
 • az átruházási megállapodás az átadás-átvétel időpontjának megjelölésével,
 • az átruházó alkusz és az átvevő alkusz állományátruházásra és állományátvételre irányuló jognyilatkozatát;
 • az átruházó és az átvevő alkusz azonosító adatait
 • az átruházásra kerülő megbízási szerződésekhez kötődő biztosítási szerződések adatait (kötvényszám, szerződő) elektronikusan xlsx formátumban, valamint papír alapon minden oldalt ellenjegyezve az átvevő és átadó alkusz által
 • Az állomány átruházást érintő biztosítási szerződések közvetett díjazása

Az átruházásra kerülő megbízási szerződésekhez kötődő biztosítási szerződések után fizetendő közvetett díjazási kulcs mértéke a biztosítási szerződés évfordulójáig változatlanul azon a szinten marad, amilyen mértékre az átadó Alkusz volt jogosult.

Az átvevő Alkusz a biztosítási szerződés évfordulóját követően válik az együttműködési megállapodás 3. sz. melléklet szerinti közvetett díjazási kulcs mértékre jogosulttá.