KH GDPR KIEG elfogadott 2018-06

1 címzett: alkuszi értékesítési csatorna feladó: Értékesítési adminisztráció – Juhász Éva tárgy:  GDPR szabályok áttekintése dátum:  2018. május 14.

Publish Date

2018-06-14

Post Author

Garand Design

1

címzett: alkuszi értékesítési csatorna

feladó: Értékesítési adminisztráció – Juhász Éva

tárgy:  GDPR szabályok áttekintése

dátum:  2018. május 14.

 

 

Tisztelt Partnereink!

 

Az Európai Parlament és Tanács (EU) adatvédelmi rendelete (2016/679 General Data Protection Regulation, GDPR) az Európai Gazdasági Térség területén 2018. május 25-től alkalmazandóvá válik, mely szabályozás a személyes adatok kezelésével kapcsolatban új, szigorúbb szabályokat vezet be, és amelyek új feladatok és kihívások elé állítják az adatkezelőket és adatfeldolgozókat.

A fenti határidőtől kezdődően a jelenleginél sokkal szigorúbb adatkezelési gyakorlatot kell betartania minden személyes adatot kezelő gazdálkozó szervezetnek, melynek nem teljesítése esetén akár 20 millió euro (vagy az éves csoportszintű árbevétel 4 %-áig terjedő) bírság is kiszabható.

A felkészülésben szeretnénk segítséget nyújtani az alábbi szempontokkal:

 1. Az adatvédelmi tudatosság erősítése

Biztosítani kell a szervezeten belüli szakmai felkészültséget az új jogszabályoknak való megfeleléshez

 1. Az adatkezelés kritériumaninak felülvizsgálata

Az új szabályok tükrében elengedhetetlen az adatkezelés céljának, szempontrendszerének, a személyes adatkezelés koncepciójának áttekintése, továbbá a kezelt adatok sorsának felülvizsgálata.

 1. Az érintettek megfelelő tájékoztatása

Az érintett jogaira figyelemmel biztosítani kell az információs önrendelkezési jog érvényesülését az új szabályoknak megfelelően. Az adatkezelésnek így átláthatónak és tisztességesnek kell lennie.

 1. Az érintettek jogai

Az új adatvédelmi rendelet alapján az érintettek főbb jogai a következők:

 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog,
 • helyesbítéshez való jog,
 • törléshez („elfeledtetéshez”) való jog,
 • az adatkezelés korlátozásához való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • az adatok hordozhatóságához való jog.
 1. Az adatkezelési alapelvek

Az adatkezelés során az alábbi alapelveket szükséges betartani:

 • jogszerűség, célhozkötöttség
 • adattakarlékosság
 • pontosság
 • korlátozott tárolhatóság
 • elszámoltathatóság
 1. Az adatkezelés jogalapja

Szükséges áttekinteni a szervezet által végzett adatkezeléseket, majd az új szabályozás által meghatározott jogalapokhoz igazodva biztosítani kell az információs önrendelkezéshez való jog érvényesülését. Az adakezelés jogalapjai a következők lehetnek:

 • hozzájárulás
 • szerződés teljesítése
 • jogi kötelezettség
 • jogos érdek
 • létfontosságú érdek
 • közhatalmi jogosítvány
 1. Adatvédelmi incidens bejelentése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, változtatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz jogosulatlan hozzáférést eredményez. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően – köteles az adatvédelmi incidenst bejelenteni az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az adatalanyokra nézve.

 1. Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok helyének, tartalmának és kezelésének meghatározása elengedhetetlen a GDPR megfelelés érdekében. Az adatok biztonságára a szabályozási környezet mellett több tényező is hatással van; ilyen az adatokat tároló informatika, hálózati infrastruktúra vagy a külső információs útvonalak. A GDPR nem határoz meg közvetlen információbiztonsági kontrollokat, de elvárja, hogy a természetes személyek által ránk bízott adatokat szükséges és elégséges mértékben védjük. A védelemhez elengedhetetlenek az alábbiak:

 • Eszközvagyon leltár: annak feltárása, hogy a vállalat által kezelt személyes adatok milyen rendszereken, eszközökön tárolódnak, hol érhetőek el
 • Adattérkép: A megfelelő védelem kialakításához szükséges ismernünk, hogy az adat életciklusa során hova juthat el, milyen utat jár be.
 • Jogosultságok kezelése: a GDPR elvárja, hogy a vállalat által kezelt személyes adatokhoz csak a szükséges és elégséges mértékben férjenek hozzá. Ennek a követelménynek a teljesítését informatikai rendszereken a hatékony és körültekintő jogosultságkezelés valósítja meg.
 • Adatvédelmi incidensek észlelése: Az adatvédelmi incidensek észleléséhez a vállalatnak hatékony rendszert szükséges alkalmaznia, amelynek folyamatokon, szerepkörökön és informatikai rendszereken átívelő működést kell biztosítania.
 • Kiszervezett tevékenységek kontrollja: Kiszervezés esetén meg kell bizonyosodni, hogy a szolgáltató megfelel-e az adatvédelmi követelményeknek is.
 1. Adatvédelmi felügyleti hatóságok illetékessége

A kizárólag Magyarországon tevékenységet folytató szervezetek felügyeleti hatósága a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóság).

Bővebb tájékoztatásért kérem, keressétek fel a NAIH http://www.naih.hu weboldalát.

Üdvözlettel:

Juhász Éva                                       Jávorszky Sándor